Informace uveřejňované dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., se sídlem Československé armády 954/7, 
500 03 Hradec Králové, IČ: 24785199 (dále jen „Společnost“), tímto uveřejňuje informace podle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“).

Ochrana oznamovatele

Cílem ochrany oznamovatele je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti nebo v souvislosti s jejím výkonem, o kterých zaměstnanci a jiní oznamovatelé za normálních okolností neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu. Může se však jednat i o oznámení jiného protiprávního jednání, které s činností zaměstnavatele nesouvisí, nicméně oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací pro Společnost.

Ochrana podle zákona náleží oznamovateli, který oznámení:

 1. podal prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti,
 2. podal prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstvu spravedlnosti, nebo
 3. uveřejnil za podmínek uvedených v § 7 odst. 1 písm. c) zákona.

Ochrana před odvetným opatřením podle tohoto zákona náleží rovněž osobě, která oznámení podala orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.

Ochrana před odvetným opatřením však nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.

Jaké protiprávní jednání lze ohlásit:

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) porušuje zákon, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Vnitřní oznamovací systém

Příslušné osoby

Příslušné osoby vykonávají v rámci vnitřního oznamovacího sytému tyto činnosti:

 1. přijímají a posuzují důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
 2. navrhují Společnosti opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona,
 3. plní pokyny Společnosti, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona,
 4. postupují při výkonu své činnosti podle zákona nestranně,
 5. zachovávají mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu své činnosti podle zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

Příslušnými osobami určenými Společností jsou Jan Lopata a Filip Souček.

Jan Lopata, telefon: +420 601 083 971, e-mail pro účely oznámení: oznameni@cz.kruk.eu

Filip Souček, telefon: +420 702 178 697, e-mail pro účely oznámení: oznameni@cz.kruk.eu

Možnosti podání oznámení:

 1. písemně, a to i elektronickou formou,
 2. ústně (na žádost oznamovatele i osobně)

V případě písemného podání oznamovatel zašle oznámení na adresu:

Jan Lopata nebo Filip Souček

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

Československé armády 954/7

500 03 Hradec Králové

na obálku uvede NEOTVÍRAT, předat do rukou Jana Lopaty nebo Filipa Součka

V případě elektronického podání oznamovatel zašle oznámení na e-mailovou adresu:

oznameni@cz.kruk.eu

Je-li oznámení učiněno ústně nebo osobně, je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. O nahrávání hovoru musí být oznamovatel informován. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit. V takovém případě se o podaném oznámení sepíše pouze písemný záznam. V případě pořízení přepisu oznámení, i v případě sepsání záznamu se oznamovateli umožní, aby se k tomuto přepisu či záznamu vyjádřil a toto jeho vyjádření bude přílohou přepisu či záznamu oznámení.

Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Oznámení je možné podat i anonymně, avšak pro účely správného posouzení a prošetření je vhodné uvést alespoň identifikaci osob podezřelých ze spáchání porušení, podrobný popis porušení, konkrétní důkaz o protiprávním jednání, případně jakékoliv poznatky, které podporují podezření z porušení, jakýkoliv kontakt oznamovatele určený výhradně pro účely příslušné osoby.

Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Postup příslušné osoby po podání oznámení:

O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže:

 1. oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 2. je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Výjimky z vyrozumívání při přijetí oznámení se použijí obdobně.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba Společnosti navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li Společnost opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než Společnosti, který tuto příslušnou osobu určila. O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. Výjimky z vyrozumívání při přijetí oznámení se použijí obdobně.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Oznámení na případné protiprávní jednání lze podat i prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, i anonymně, na této webové adrese:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Zpět nahoru