Zpracování osobních údajů ve společnosti KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

Ochranu soukromí a osobních údajů klientů považujeme za naši prvořadou povinnost. Osobní údaje zpracováváme výhradně v souladu s platnou legislativou. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (dále jen "GDPR"). Dovolujeme si Vám předložit informace, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů Vás, našich klientů.

 Co se zde dozvíte?

 • Jaké osobní údaje zpracováváme,
 • z jakých zdrojů je získáváme,
 • k jakým účelům je využíváme,
 • komu je smíme poskytnout,
 • jak můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme,
 • jak jsou osobní údaje zabezpečené,
 • informace pro jednotlivé kategorie subjektů údajů.
ROZCESTNÍK

Identifikační údaje správce

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 24785199 (dále jen „Společnost“).

 

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů

 • Marián Zalom
 • e-mail: DPO@cz.kruk.eu
 • adresa pro korespondenci: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

 

 • Vymáhání pohledávek na základě smluv o postoupení pohledávek. Právním základem zpracování je plnění povinnosti z uzavřené smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. b, GDPR.

 • Zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. f, GDPR.

 • Reklamní a marketingová činnost, nabízení obchodu a služeb, kde shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing u stávajících klientů na základě oprávněného zájmu v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. f, GDPR a pro účely marketingu kde neexistuje předchozí vztah s klientem, a to na základě souhlasu. Tento souhlas může klient kdykoliv odvolat.

 • Ochrana majetku Společnosti před krádeží, zničením nebo poškozením prostřednictvím kamerového systému. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. f, GDPR.

Pro účel vymáhání pohledávek:

 • Osobní údaje adresní a identifikační sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta a osobní údaje popisné (zejména jméno a příjmení, datum narození, adresa, rodné číslo, číslo OP, číslo bankovního účtu, tel., e-mail, výše dluhu, informace o tom, že osoba je dlužníkem, případně spoludlužníkem, u klienta – fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ), v případě souhlasu subjektu údajů také osobní údaje zvláštních kategorií – zdravotní stav nebo místo a doba výkonu trestu u osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

Pro účel zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů:

 • Adresní a identifikační údaje, rozsah dalších zpracovaných osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.

Pro účel reklamní a marketingové činnosti:

 • Adresní a identifikační údaje (zejména titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, tel., e-mail) a také popisné (spokojenost klienta, zájem o novou nabízenou službu).

Pro účel ochrany majetku Společnosti:

 • Identifikační údaje - obrazové záznamy pořízené kamerovým systémem.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny naši mateřské společnosti a zpracovatelům, s nimiž má naše Společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, případně osobám oprávněným na základě právních předpisů.

Příjemci:

 • KRUK S.A., se sídlem Wroclaw, Wołowska 8, Polská republika, reg.č. 00240829

 • ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o., Eliščino nábřeží 280/23, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 01435400

 • Poskytovatele poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací

 • Advokáti, exekutoři, insolvenční správci, notáři

 • Marketingové agentury

 • Od třetí strany, na základě smlouvy o postoupení pohledávek

 • Od subjektů údajů – našich klientů

 • Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)

 • Z kamerového systému

 • Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

 • Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

 • Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 • Ochrana osobních údajů klienta před jejich poškozením, zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným přístupem a zpřístupněním, poskytnutím nebo zveřejněním a jakýmikoli jinými nepřípustnými způsoby jejich zpracování je jedním ze základních cílů naši Společnosti.

 • Osobní údaje klienta jsou zajištěný moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů.

 • Osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Právo na přístup k osobním údajům

 • Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které naše Společnost zpracovává a potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány.

Právo na opravu osobních údajů

 • Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

 • Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jste odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů 

 • Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj a žádáte místo toho o omezení jejich použití, nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů

 • V případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 • Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, kde vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, kde vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 • V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že došlo k porušení pravidel ochrany vašich osobních údajů.

 • Úřad pro ochranu osobních údajů:
  • Pplk. Sochora 27
  • 170 00 Praha 7
  • telefon: +420 234 665 111
Zpět nahoru