Zpracování osobních údajů ve společnosti KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za naši prvořadou povinnost. Osobní údaje zpracováváme výhradně v souladu s platnou legislativou. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (dále jen "GDPR"). Dovolujeme si Vám předložit informace, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.

 Co se zde dozvíte?

 • Jaká je naše politika ochrany osobních údajů;
 • jaké osobní údaje zpracováváme;
 • z jakých zdrojů je získáváme;
 • k jakým účelům je využíváme;
 • komu je smíme poskytnout;
 • jak můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme;
 • jak jsou osobní údaje zabezpečené;
 • informace pro jednotlivé kategorie subjektů údajů.

Prostřednictvím aktivit v oblasti ochrany osobních údajů naše společnost dbá na to, aby vztahy s klienty byly založeny na respektování zásad ochrany osobních údajů, čímž zvyšuje důvěru v dluhový trh a přispívá k budování většího povědomí veřejnosti o této problematice.

Ve společnosti KRUK věříme, že zajištění transparentních a spolehlivých pravidel pro ochranu a zpracování údajů našich klientů, zaměstnanců nebo dodavatelů a vytváření mechanismů pro reakci na případy porušení těchto pravidel je nejen naší povinností, ale je nepostradatelným faktorem podporujícím udržitelný rozvoj naší společnosti.

Klademe velký důraz na poskytování jasných a srozumitelných informací týkajících se shromažďování, používání, sdílení a ukládání Vašich osobních údajů, včetně předávání třetím stranám.

Pokaždé Vás informujeme o účelech, době, rozsahu a zásadách zpracování Vašich osobních údajů, včetně předávání údajů třetím stranám, pokud je to nezbytné a v souladu s platnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje získáváme legálně a transparentně. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem a pro účely, které jsou právně přípustné a předem stanovené, a v případech vyžadovaných zákonem Vás vždy požádáme o souhlas se zpracováním osobních údajů.

Vaše údaje zpracováváme vždy způsobem, který je v souladu se zákonem. Dbáme také na to, aby třetí strany, s nimiž sdílíme osobní údaje, dodržovaly stejné standardy ochrany osobních údajů, kterými se řídíme my.

Ve fázi návrhu zohledňujeme ochranu osobních údajů, což znamená, že již ve fázi návrhu a implementace našich služeb a systémů zohledňujeme zásady ochrany osobních údajů a omezujeme shromažďování, používání a uchovávání údajů v rozsahu nezbytném pro dosažení účelů zpracování. Při navrhování našich služeb a systémů používáme pokročilé metody a techniky k zajištění soukromí a ochrany Vašich údajů.

Zavedli jsme účinný systém řízení narušení zabezpečení osobních údajů v souladu s články 33 a 34 GDPR. Pokud zjistíme porušení zabezpečení osobních údajů, podnikneme co nejdříve nezbytné kroky k minimalizaci účinků porušení a k ochraně práv a svobod subjektů údajů. V souladu s požadavky GDPR, pokud zjistíme vysoké riziko pro tato práva a svobody, oznámíme příslušným dozorovým úřadům porušení ve lhůtě uvedené v GDPR, a to pokud může mít významný dopad na práva a svobody fyzických osob – i těm, kterých se porušení týká.

O jakýchkoli podstatných změnách našich zásad ochrany osobních údajů Vás budeme informovat zveřejněním oznámení na našich webových stránkách nebo, pokud se Vás to přímo týká, zasláním oznámení e-mailem nebo poštou.

Od 25. května 2018 je účinné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) označované jako GDPR. Proto bychom Vás rádi informovali, že máte určitá práva související se zpracováním Vašich osobních údajů.

ROZCESTNÍK

Identifikační údaje správce

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 24785199 (dále jen „Společnost“).

 

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů

 • Marián Zalom
 • e-mail: DPO@cz.kruk.eu
 • adresa pro korespondenci: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

 

 • Vymáhání pohledávek na základě smluv o postoupení pohledávek. Právním základem zpracování je plnění povinnosti z uzavřené smlouvy a oprávněný zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. b a f, GDPR.
 • Vrácení přeplatku klientovi, který může vzniknout při úhradě pohledávky. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. c, GDPR.

 • Vedení a evidence podkladů pro účetnictví.  Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. c, GDPR.

 • Zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. f, GDPR.

 • Nahrávání telefonních hovorů za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů a ke zlepšení kvality námi poskytovaných služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmů v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. f, GDPR.

 • Vybavování stížností klientů a třetích osob týkajících se ochrany osobních údajů, reklamací nebo jiných žádostí. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. c, GDPR.

 • Úhrada plateb třetí osobou a vrácení přeplatku třetí osobě, která platí za klienta. Osobní údaje jsou zpracovávány základě oprávněného zájmů v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. f, GDPR a v případě vrácení přeplatku, zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. c, GDPR.

 • Reklamní a marketingová činnost, nabízení obchodu a služeb, kde shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing u stávajících klientů na základě oprávněného zájmu v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. f, GDPR a pro účely marketingu kde neexistuje předchozí vztah s klientem, a to na základě souhlasu. Tento souhlas může klient kdykoliv odvolat.

 • Ochrana majetku Společnosti před krádeží, zničením nebo poškozením prostřednictvím kamerového systému. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. f, GDPR.

 • Plnění smlouvy o používání online chatovací služby. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. b, GDPR

 • Plnění smlouvy uzavřené s dodavatelem. Právním základem zpracování je plnění povinnosti z uzavřené smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. b, GDPR.

 • Zpracování osobních údajů v rámci whistleblowingu. Plnění povinnosti uložené zvláštním zákonem č. 171 / 2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. c, GDPR.

 • Zajištění náboru a přijímacího řízení nových zaměstnanců. Právním základem zpracování je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. b, GDPR.

 • Uchování uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů i po ukončení přijímacího řízeni. Právním základem zpracování je souhlas subjektu údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. a, GDPR.

   

Pro účel vymáhání pohledávek:

 • Osobní údaje adresní a identifikační sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta a osobní údaje popisné (zejména jméno a příjmení, datum narození, adresa, rodné číslo, číslo OP, číslo bankovního účtu, tel., e-mail, výše dluhu, informace o tom, že osoba je dlužníkem, případně spoludlužníkem, u klienta – fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ), v případě souhlasu subjektu údajů také osobní údaje zvláštních kategorií – zdravotní stav nebo místo a doba výkonu trestu u osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

Pro účel vrácení přeplatku klientovi:

 • Osobní údaje adresní, identifikační, číslo bankovního účtu, rozsah zpracovaných osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vrácení přeplatku.

Pro účel vedení a evidence podkladů pro účetnictví:

 • Osobní údaje adresní, identifikační, číslo bankovního účtu

Pro účel zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů:

 • Adresní a identifikační údaje, rozsah dalších zpracovaných osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.

Pro účel nahrávání telefonních hovorů:

 • Osobní údaje adresní a identifikační sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta a osobní údaje popisné (zejména jméno a příjmení, datum narození, adresa, rodné číslo, číslo OP, číslo bankovního účtu, tel., e-mail, výše dluhu, informace o tom, že osoba je dlužníkem, případně spoludlužníkem, u klienta – fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ).

Pro účel vybavování stížností a požadavků třetích osob:

 • Adresné a identifikační údaje, zejména jméno, příjmení a adresa, adresa na doručování v elektronické podobě, funkce, podpis, další osobní údaje zjištěné nebo poskytnuté v průběhu vybavování stížnosti nebo žádosti.

Pro účel úhrady plateb a vrácení přeplatku třetí osobě:

 • Osobní údaje adresní, identifikační, číslo bankovního účtu, rozsah zpracovaných osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro evidenci úhrad a úspěšné vrácení přeplatku.

Pro účel reklamní a marketingové činnosti:

 • Adresní a identifikační údaje (zejména titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, tel., e-mail) a také popisné (spokojenost klienta, zájem o novou nabízenou službu).

Pro účel ochrany majetku Společnosti:

 • Identifikační údaje - obrazové záznamy pořízené kamerovým systémem.

Pro účel používání online chatovací služby:

 • Jméno a příjmení, e-mailová adresa – platí pro uživatelé, kteří nejsou klienti správce. Pro klienty správce také datum narození a rodní číslo sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta.

Pro účel plnění smlouvy uzavřené s dodavatelem:

 • Osobní údaje adresní a identifikační (zejména jméno a příjmení, adresa, tel., e-mail, u fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ).

Pro účel zpracování osobních údajů v rámci whistleblowingu:

 • Osobní údaje adresní a identifikační (zejména jméno a příjmení, adresa, tel., e-mail, u fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ).

Pro účel zajištění náboru a přijímacího řízení nových zaměstnanců:

 • Osobní údaje adresní, identifikační a osobní údaje popisné (zejména jméno a příjmení, kontaktní adresa, tel., e-mail, vzdělání, pracovní praxe, zkušeností a dovedností uchazeče o zaměstnání).

Pro účel uchování uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů i po ukončení přijímacího řízení:

 • Osobní údaje adresní, identifikační a osobní údaje popisné (zejména jméno a příjmení, kontaktní adresa, tel., e-mail, vzdělání, pracovní praxe, zkušeností a dovedností uchazeče o zaměstnání).

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny naši mateřské společnosti a zpracovatelům, s nimiž má naše Společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, případně osobám oprávněným na základě právních předpisů.

Příjemci:

 • KRUK S.A., se sídlem Wroclaw, Wołowska 8, Polská republika, reg.č. 00240829

 • ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o., Eliščino nábřeží 280/23, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 01435400

 • Poskytovatele poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací

 • Advokáti, exekutoři, insolvenční správci, notáři, auditoři

 • Marketingové a výzkumné agentury

 • Osobní údaje mohou být zpřístupněny orgánům veřejné moci

 • Od třetí strany, na základě smlouvy o postoupení pohledávek

 • Od subjektů údajů – našich klientů

 • Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)

 • Z kamerového systému

 • Ze smlouvy uzavřené s dodavatelem nebo o nadřízeného zaměstnance dodavatele

 • Od subjektů údajů - oznamovatelů whistleblowingu

 • Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

 • Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

 • Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 • Ochrana osobních údajů klienta před jejich poškozením, zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným přístupem a zpřístupněním, poskytnutím nebo zveřejněním a jakýmikoli jinými nepřípustnými způsoby jejich zpracování je jedním ze základních cílů naši Společnosti.

 • Osobní údaje klienta jsou zajištěný moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů.

 • Osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Právo na přístup k osobním údajům

 • Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které naše Společnost zpracovává a potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány.

Právo na opravu osobních údajů

 • Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

 • Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jste odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů 

 • Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj a žádáte místo toho o omezení jejich použití, nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů

 • V případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 • Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, kde vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, kde vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 • V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že došlo k porušení pravidel ochrany vašich osobních údajů.

 • Úřad pro ochranu osobních údajů:
  • Pplk. Sochora 27
  • 170 00 Praha 7
  • telefon: +420 234 665 111
Zpět nahoru