17/10/2023

Informace o zpracování osobních údajů pro dědice

Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. jako správce, Vám v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) sděluje následující informace v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

Identifikační údaje správce:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 24785199 (dále jen „Společnost“).

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:

Marián Zalom

e-mail: DPO@cz.kruk.eu

adresa pro korespondenci: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů:

 • Vymáhání pohledávek na základě smluv o postoupení pohledávek. Právním základem zpracování je plnění povinnosti z uzavřené smlouvy a oprávněný zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány
  v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. b a f, GDPR.
 • Vrácení přeplatku klientovi, který může vzniknout při úhradě pohledávky. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. c, GDPR.
 • Zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů). Osobní údaje jsou zpracovávány základě oprávněného zájmů v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. f, GDPR.
 • Nahrávání telefonních hovorů klientů za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů a ke zlepšení kvality námi poskytovaných služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmů v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. f, GDPR.
 • Reklamní a marketingová činnost, nabízení obchodu a služeb, kde shromažďujeme
  a zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing u stávajících klientů na základě oprávněného zájmů v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. f, GDPR a pro účely marketingu kde neexistuje předchozí vztah s klientem, a to na základě souhlasu. Tento souhlas může klient kdykoliv odvolat.

 

Kategorie osobních údajů, které naše společnost zpracovává:

Pro účel vymáhání pohledávek:

 • Osobní údaje adresní a identifikační sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta
  a osobní údaje popisné (zejména jméno a příjmení, datum narození, adresa, rodné číslo, číslo OP, číslo bankovního účtu, tel., e-mail, výše dluhu, informace o tom, že osoba je dlužníkem, případně spoludlužníkem, u klienta – fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ), v případě souhlasu subjektu údajů také osobní údaje zvláštních kategorií – zdravotní stav nebo místo a doba výkonu trestu u osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů. Tento souhlas může klient kdykoliv odvolat.

Pro účel vrácení přeplatku klientovi:

 • Osobní údaje adresní, identifikační, číslo bankovního účtu, rozsah zpracovaných osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vrácení přeplatku.

Pro účel zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů:

 • Adresní a identifikační údaje, rozsah dalších zpracovaných osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.

Pro účel nahrávání telefonních hovorů klientů:

 • Osobní údaje adresní a identifikační sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta
  a osobní údaje popisné (zejména jméno a příjmení, datum narození, adresa, rodné číslo, číslo OP, číslo bankovního účtu, tel., e-mail, výše dluhu, informace o tom, že osoba je dlužníkem, případně spoludlužníkem, u klienta – fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ).

Pro účel reklamní a marketingové činnosti:

 • Adresní a identifikační údaje (zejména titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, tel., e-mail) a také popisné (spokojenost klienta, zájem o novou nabízenou službu).

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů:

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny naší mateřské společnosti a zpracovatelům, s nimiž má naše Společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, případně osobám oprávněným na základě právních předpisů.

Příjemci:

 • KRUK S.A., se sídlem Wroclaw, Wołowska 8, Polská republika, reg.č. 00240829
 • ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o., Eliščino nábřeží 280/23, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 01435400
 • Poskytovatelé poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací
 • Advokáti, exekutoři, insolvenční správci
 • Marketingové agentury

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

V případě předávání osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) vždy dodržujeme zásadu odpovídající úrovně ochrany osobních údajů, podle které k předávání osobních údajů může dojít pouze tehdy, pokud dotyčná třetí země zajistí odpovídající úroveň ochrany.  Požadavek na tzv. odpovídající úroveň ochrany osobních údajů je realizován výlučně prostřednictvím rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, tzn. prostřednictvím rozhodnutí, které potvrzuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů ve třetí zemi jako celku nebo jen v určitém sektoru třetí země. Seznam platných rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí:

 • Usnesení nebo sdělení soudu nebo notářského úřadu
 • Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

Právo na přístup k osobním údajům

 • Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které naše Společnost zpracovává a potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány.

Právo na opravu osobních údajů

 • Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

 • Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jste odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů 

 • Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj a žádáte místo toho o omezení jejich použití, nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů

 • V případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 • Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, kde Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, kde Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel.

 

Aktualizováno 17.10.2023

Zpět nahoru