Fyzická osoba / právnická osoba, dlužící finanční obnos věřiteli.

Částka, věřitel má pohledávku (právo domáhat se na dlužníku splnění dluhu), dlužník má dluh – jedná se o tutéž částku.

Dopis, který klienta informuje o změně věřitele, tedy toho komu nově dluží.

Den, do kterého musí klient uhradit splátku, tento den musí být peníze již připsány na účet věřitele. Je potřeba počítat s rezervou pár dní na převod peněz.

Částka, kterou klient dluží bez příslušenství – neobsahuje žádné úroky ani pokuty.

Exekuce je nucený výkon exekučního titulu (nejčastěji soudního rozhodnutí). Jde vlastně o přímý vykonavatelný nástroj v případě, kdy dlužník neuhradil dluh, který má vůči věřiteli, ani na základě exekučního titulu. Samotná exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného pro oprávněného, případně v donucení ke splnění jiné povinnosti.

Nucený výkon soudního rozhodnutí prostřednictvím exekutora.

Společnost, která se zabývá správou a vymáháním pohledávek.

 Do příslušenství patří smluvní úrok, úrok z prodlení a náklady s uplatněním pohledávky, včetně soudních nákladů.

Věřitel má pohledávku vůči dlužníkovi, dlužník má dluh vůči věřiteli – jedná se o tutéž částku.

Převod pohledávky z jednoho věřitele na jiného na základě smlouvy o postoupení.

Procesní krok ve vymáhání pohledávek např. skrze inkasní agenturu. V této fázi se klade důraz na spolupráci s klientem.

Správa pohledávek pro jiného věřitele.

Pokuta, kterou klient hradí v případě nedodržení podmínek uvedených ve smlouvě, např. předčasné vypovězení smlouvy s telefonním operátorem.

Procesní krok ve vymáhání pohledávek. Dluh je vymáhán skrze podání žaloby na dlužníka. Částka se poté navyšuje o soudní náklady.

Osoba, které dlužník dluží finanční obnos.

Jedná se o jiný výraz pro dluh / dlužnou částku. Často se s termínem závazek setkáte právě v dopisech od KRUKu.

Dlužník je nucen zaplatit celou dlužnou částku a ihned z důvodu porušení smluvních podmínek/závazků – nejčastěji z důvodu nehrazení splátek.

Úrok, který hradí dlužník svému věřiteli v případě, že neuhradil své závazky. Tento úrok je zákonem stanovený v aktuální výši 8,05%.

Platba, která náleží věřiteli, pokud dlužník nesplnil své povinnosti a včas nesplatil svůj peněžitý závazek. Tento úrok se upravuje smluvně.

Zpět nahoru