17/10/2023

Informace o zpracování osobních údajů pro oznamovatele

Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. jako správce, Vám v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) sděluje následující informace v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

Identifikační údaje správce:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 24785199 (dále jen „Společnost“).

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:

Marián Zalom

e-mail: DPO@cz.kruk.eu

adresa pro korespondenci: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

Účel zpracování a právní základ zpracování osobních údajů:

 • Zpracování osobních údajů v rámci whistleblowingu. Plnění povinnosti uložené zvláštním zákonem č. 171 / 2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu
  s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. c, GDPR.

 

Kategorie osobních údajů:

 • Osobní údaje adresní a identifikační (zejména jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele). Rozsah zpracovaných osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro evidenci
  a uchovávání oznámení. 

Příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny orgánům veřejné moci.

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

Přenos do třetí země se neuskutečňuje.

Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí:

Subjekt údajů, oznamovatel

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

Právo na přístup k osobním údajům

 • Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které naše Společnost zpracovává a potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány.

Právo na opravu osobních údajů

 • Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

 • Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jste odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů 

 • Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj a žádáte místo toho o omezení jejich použití, nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů

 • V případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 • Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, kde Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, kde Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 • V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že došlo k porušení pravidel ochrany Vašich osobních údajů.

 

Aktualizováno 17.10.2023

Zpět nahoru