17/10/2023

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnaní


Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. jako správce, Vám v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) sděluje následující informace v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

Identifikační údaje správce:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec

Králové, IČO: 24785199 (dále jen „Společnost“).

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:

Marián Zalom   

e-mail: DPO@cz.kruk.eu

adresa pro korespondenci: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů:

 • Zajištění náboru a přijímacího řízení nových zaměstnanců. Právním základem zpracování je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. b, GDPR.
 • Uchování uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů i po ukončení přijímacího řízeni. Právním základem zpracování je souhlas subjektu údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu
  s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. a, GDPR.

Kategorie osobních údajů, které naše společnost zpracovává:

Pro účel zajištění náboru a přijímacího řízení nových zaměstnanců:

 • Osobní údaje adresní, identifikační a osobní údaje popisné (zejména jméno a příjmení, kontaktní adresa, tel., e-mail, vzdělání, pracovní praxe, zkušeností a dovedností uchazeče o zaměstnání).

Pro účel uchování uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů i po ukončení přijímacího řízeni:

 • Osobní údaje adresní, identifikační a osobní údaje popisné (zejména jméno a příjmení, kontaktní adresa, tel., e-mail, vzdělání, pracovní praxe, zkušeností a dovedností uchazeče o zaměstnání).

Příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny naší mateřské společnosti a zpracovatelům, s nimiž má naše Společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, případně osobám oprávněným na základě právních předpisů.

Příjemci:

 • KRUK S.A., se sídlem Wroclaw, Wołowska 8, Polská republika, reg.č. 00240829

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

V případě předávání osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) vždy dodržujeme zásadu odpovídající úrovně ochrany osobních údajů, podle které k předávání osobních údajů může dojít pouze tehdy, pokud dotyčná třetí země zajistí odpovídající úroveň ochrany.  Požadavek na
tzv. odpovídající úroveň ochrany osobních údajů je realizován výlučně prostřednictvím rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, tzn. prostřednictvím rozhodnutí, které potvrzuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů ve třetí zemi jako celku nebo jen v určitém sektoru třetí země. Seznam platných rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí:

 • Osobní údaje získané přímo od subjektu údajů.
 • Z veřejně přístupných zdrojů, rejstříků, evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.).

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu přijímacího řízení. V případě souhlasu se zpracováním i po ukončení přijímacího řízeni, Vaše osobní údaje budou uchované pouze na dobu, která byla uvedená v souhlasu se zpracováním.

Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

Právo na přístup k osobním údajům

 • Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které naše Společnost zpracovává a potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány.

Právo na opravu osobních údajů

 • Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

 • Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jste odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro další zpracování, nebo osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů 

 • Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj a žádáte místo toho o omezení jejich použití, nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů

 • V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 • Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 • V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že došlo k porušení pravidel ochrany Vašich osobních údajů.

 

Aktualizováno 17.10.2023

 

Zpět nahoru