15/10/2020

Informace o zpracování osobních údajů pro zmocněnce nebo opatrovníky

Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. jako správce, Vám v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) sděluje následující informace v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:
Identifikační údaje správce:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec 
Králové, IČO: 24785199 (dále jen „Společnost“).

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:
Marián Zalom
e-mail: DPO@cz.kruk.eu
adresa pro korespondenci: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec KrálovéÚčely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů:

• Vymáhání pohledávek na základě smluv o postoupení pohledávek v tomto případě u našeho klienta, kterého zastupujete na základě plné moci nebo jako opatrovník. Právním základem zpracování je plnění povinnosti z uzavřené smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. b, GDPR.
• Zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů). Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. f, GDPR.
• Reklamní a marketingová činnost, nabízení obchodu a služeb, kde shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing u stávajících klientů na základě oprávněného zájmů v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. f, GDPR a pro účely marketingu kde neexistuje předchozí vztah s klientem, a to na základě souhlasu. Tento souhlas může klient kdykoliv odvolat.

Kategorie osobních údajů, které naše společnost zpracovává:

Pro účel vymáhání pohledávek:
• Osobní údaje adresní a identifikační sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta a osobní údaje popisné (zejména jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresa, IP adresa, rodné číslo, číslo OP, číslo bankovního účtu, tel., e-mail, výše dluhu, informace o tom, že osoba je dlužníkem, případně spoludlužníkem, u klienta – fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ), v případě souhlasu subjektu údajů také osobní údaje zvláštních kategorií – zdravotní stav nebo místo a doba výkonu trestu u osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů. Dále zpracovávame Vaše osobní údaje jako zmocněnce nebo opatrovníka a to údaje identifikační, adresní a kontaktní.


Pro účel zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů:
• Adresní a identifikační údaje klienta, zmocněnce nebo opatrovníka, rozsah dalších zpracovaných osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.


Pro účel reklamní a marketingové činnosti:
• Adresní a identifikační údaje (zejména titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, tel., e-mail) a také popisné (spokojenost s poskytovanou službou, zájem o novou nabízenou službu).

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů:
Osobní údaje klienta, zmocněnce nebo opatrovníka mohou být zpřístupněny naší mateřské společnosti a zpracovatelům, s nimiž má naše Společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, případně osobám oprávněným na základě právních předpisů.
Příjemci:

  •  KRUK S.A., se sídlem Wroclaw, Wołowska 8, Polská republika, reg.č. 00240829
  •  ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o., Eliščino nábřeží 280/23, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 01435400
  •  Poskytovatele poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací
  •  Advokáti, exekutoři, insolvenční správci  – pouze v případě klienta
  •  Marketingové a výzkumné agentury za účelem marketingového zpracování

Předávání osobních údajů do třetích zemí:
V případě předávání osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) vždy dodržujeme zásadu odpovídající úrovně ochrany osobních údajů, podle které k předávání osobních údajů může dojít pouze tehdy, pokud dotyčná třetí země zajistí odpovídající úroveň ochrany.  Požadavek na tzv. odpovídající úroveň ochrany osobních údajů je realizován výlučně prostřednictvím rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, tzn. prostřednictvím rozhodnutí, které potvrzuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů ve třetí zemi jako celku nebo jen v určitém sektoru třetí země. Seznam platných rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí:

• Osobní údaje získané přímo od subjektu údajů z plně moci nebo z listiny o jmenováni opatrovníka.
• V případě klienta od třetí strany, na základě smlouvy o postoupení pohledávek.
• Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.).

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. 
Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů. 
Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:
Právo na přístup k osobním údajům
• Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které naše Společnost zpracovává a potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány.
Právo na opravu osobních údajů
• Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.
Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) 
• Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jste odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro další zpracování, nebo osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
Právo na omezení zpracování osobních údajů 
• Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj a žádáte místo toho o omezení jejich použití, nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.
Právo na přenositelnost osobních údajů
• V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
• Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
• V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
• Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že došlo k porušení pravidel ochrany vašich osobních údajů.

Zpět nahoru